استراتژی

تاریخ انتشار:
۲۰۱۹
پلتفرم:
۸.۵
خوب
۹۲
متاکریتیک

استراتژی

۸.۵
خوب
۹۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۰۱۹
پلتفرم:
lightbox