استراتژی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
پلتفرم: PC
۸.۵
خوب
۹۲
متاکریتیک
۸.۵
خوب
۹۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
پلتفرم: PC