شبیه سازی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
پلتفرم: PC
۷.۵
خوب
۶۵
متاکریتیک
۷.۵
خوب
۶۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
پلتفرم: PC