ترسناک

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸
پلتفرم: PC
۸
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
۸
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بهترین بازی های ژانر ترسناک
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸
پلتفرم: PC