ترسناک

تاریخ انتشار:
۱ ژانویه ۲۰۲۰
پلتفرم:
۸
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

ترسناک

۸
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بهترین بازی های ژانر ترسناک
تاریخ انتشار:
۱ ژانویه ۲۰۲۰
پلتفرم:
lightbox